top of page

Foreningens vedtægter

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn: Haveje Idrætsforening.

Initialer: HI

Stiftelse: 13. august 2013

 

§ 2. Foreningens hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

 

§ 3. Foreningens formål

Havejes Idrætsforening er en frivillig folkeoplysende forening, som har til formål at fremme interessen og forbedre vilkårene for voksenidræt i lokalområdet. Med udgangspunkt i idrætten og det forpligtende fællesskab skal foreningen medvirke til at styrke kultur- og fritidslivet i lokalområdet. Det er foreningens hensigt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Dette gøres ved at foreningen udbyder forskellige former for idrætsgrene, som oprettes ud fra medlemmernes ønsker. Det står frit for enhver at komme med forslag til oprettelse af ny idrætsgren.

 

§ 4.  Medlemskab

4.1 Foreningen er åben for alle voksne (min. 18 år), og optager ethvert medlem som tilslutter sig foreningens formål og vedtægter. Medlemskab er betinget af betaling af det fastsatte medlemskontingent.

 

4.2 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer eller trænere, der bevisligt arbejder til skade for foreningen.

 

4.3 Restancer i kontingenter ud over 2 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk sletning af medlemskabet i foreningen. Ingen, der er slettet pga. restancer, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

 

4.4 Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

 

4.5 Det er ethvert medlems eget ansvar at oplyse korrekt og gyldig e-mail adresse, således at foreningen til enhver tid kan kommunikere med medlemmet.

 

§ 5. Ordinær generalforsamling

5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned og der indkaldes skrifteligt via e-mail med mindst 4 ugers varsel.

 

5.2 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og referent.

3. Årsberetning samt godkendelse heraf

4. Fremlæggelse af regnskab og kontingent

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne § 6.4.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt.

 

5.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt, via e-mail, i hænde senest 14 dage før mødet.

 

5.4 Forslag til kandidater til bestyrelsesposter skal være bestyrelsen skriftligt, via e-mail, i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan dispensere fra dette.

 

5.5 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal af fremmødte medlemmer, med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.

 

§ 6. Bestyrelse

6.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen, og har til opgave at varetage forhandlingsmæssige og repræsentative opgaver over for myndigheder og organisationer. Bestyrelsen løser en række fælles opgaver for foreningens idrætsgrene, og virker som koordinerende organ for disse.

 

6.2 Bestyrelsen består af; formand, næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer, og evt. to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne skal som hovedregel repræsentere hver sin idrætsgreen/hold.
 

6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede. Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

6.4 Bestyrelsen vælges for to år af gangen, således at tre medlemmer er på valg i ulige år, mens to medlemmer er på valg i lige år. Suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke bliver genvalgt eller ikke ønsker at genopstille, udtræder af bestyrelsen umiddelbart efter ordinær generalforsamling, men forventes at stå til rådighed ved overlevering af bestyrelsesposten. Kandidater til bestyrelsen vælges ved almindelig stemmeflertal, dog således, at kandidater fra hold, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen, har fortrinsret til en plads i bestyrelsen i forhold til kandidater, der kommer fra en idrætsgren/hold, der i forvejen er repræsenteret i bestyrelsen.

6.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Oprettelse af ny idrætsgren, og opløsning heraf træffes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal afholde konstituerende bestyrelsesmøde indenfor 14 dage efter ordinær generalforsamling.

 

6.6 Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg/arbejdsgrupper til løsning af særlige kortvarende opgaver.

 

§ 7  Idræts/holdansvarlig

7.1 Hver idrætsgren/hold vælger af sin midte en idræts/holdansvarlig, der er kontaktperson til bestyrelsen og til de øvrige idræts/holds ansvarlige.

 

7.2 Den idræts/holdansvarlige står for, at holdet fastsætter sit eget kontingent i henhold til § 9 Kontingent stk. 9.2, administrationen af holdets budget og holdets medlemsliste hele tiden er ajour.

§ 8. Tegningsret

8.1 Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver, for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer. Ved beløb under 1.000 kr. kan kasseren underskrive alene.

§ 9. Kontingenter

9.1 En sæson løber fra september til juni. Forud for sæson- eller hold start fastsætter Bestyrelsen et grundkontingent til dækning af fælles udgifter, ny investering og kulturellearrangementer i henhold til §1 Foreningens formål. Kontingentet betales forud for sæson- eller hold start.

 

9.2 Idræts/hold kontingent (eget kontingent). Hver idrætsgren/hold fastsætter sit eget kontingent til dækning af egne aktiviteter, redskaber, udstyr, træner m.v. på baggrund af et budget, der indberettes til bestyrelsen inden denne fastsætter grundkontingentet. Eget kontingent opkræves sammen med grundkontingentet. Hvis eget kontingentet ikke indberettes til tiden, vil det ikke blive opkrævet af Haveje IF.
 

9.3 Der kan ikke gøres krav på tilbagebetaling af forudbetalt kontingent for eksempel ved nedlæggelse af hold, bestyrelsen kan dog afvige fra dette. Der kan heller ikke gøres krav på at få andel af Haveje Idrætsforenings formue.

9.4 Bestyrelse, kontaktpersoner, trænere og revisor – har fri kontingent.

9.5 Der gives ikke prøvetimer i foreningen

§ 10. Vedtægtsændringer

10.1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, ad hoc udvalg, medlemmer og trænere.

10.2 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

11.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en 1/3 af medlemmerne stiller skriftligt via e-mail anmodning herom.

11.2 Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes skriftligt via e-mail med 14 dages varsel.

§ 12. Regnskab og revision

12.1 Regnskabsåret følger foreningens sæson og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

12.2 Det reviderede regnskab skal lægge tilgængeligt for foreningens medlemmer 28 dage før den ordinære generalforsamling.

12.3 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

12.4 Revision finder sted en gang årligt og underskrives af formand, kasserer og revisor.

12.5 Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen.

§ 13. Puljer

13.1 En del af foreningens formue vil blive tilsidesat til specielle puljer som kan søges af trænere og hold. Det er bestyrelsen der administrere og fordeler puljerne.

13.2 Puljerne skal fremme foreningslivet, og give trænere og hold mulighed for at styrke fællesskabet blandt medlemmerne og forhøje glæden ved at dyrke idræt i lokalområdet.

§ 14. Foreningens opløsning

14.1 Opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

14.2 Overskydende midler skal ved opløsning overdrages til almennyttigt formål, foreninger, organisationer eller fonde, som støtter lign. formål. Beslutningen herom tages af bestyrelsen.

 

Vedtægterne med ændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 30. jan 2017.

 

 

 

bottom of page